Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Algemeen

1.1  In deze voorwaarden wordt de vennootschap onder firma Donkers Automobiel v.o.f., gevestigd te (5405 AA) Uden, Industrielaan 7, aangeduid als ‘verkoper’.
1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘cliënt’ aangeduid diegenen die als (toekomstig) koper, opdrachtgever etc. in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met verkoper met betrekking tot door verkoper te leveren goederen en/of te leveren diensten en/of werkzaamheden, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper en op alle overeenkomsten tussen cliënt en verkoper.
1.4 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door verkoper uitdrukkelijk afgewezen.
1.5 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden verkoper slechts indien en voor zover dit door verkoper schriftelijk is bevestigd.
1.6 Indien enige bepaling in de tussen verkoper en cliënt gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt verkoper zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor cliënt niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

Artikel 2   Aanbiedingen en geheimhouding

2.1 Elk aanbod, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij verkoper schriftelijk anders vermeldt.
2.2 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod aan cliënt, worden door verkoper beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst.
2.3 Elk aanbod van verkoper is gebaseerd op levering onder normale omstandigheden.
2.4 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun rechtsverhouding van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.5 Cliënt staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door verkoper gebezigde fabricage en/of werkwijze dan wel alle andere door verkoper verstrekte informatie aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

Artikel 3   Tot stand komen van de overeenkomst bij bindend of vrijblijvend aanbod en toezeggingen

3.1 Een door verkoper gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.
3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld in 3.1 houdt in dat de aanvaarding binnen de in het aanbod uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het aanbod, verkoper moet hebben bereikt.
3.3 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod van verkoper. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door cliënt worden als niet vermeld beschouwd.
3.4 Ingeval van een bindend of vrijblijvend aanbod, bindt een aanvaarding door cliënt verkoper pas nadat en voor zover schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel nadat en voor zover verkoper met de uitvoering daarvan een aanvang heeft genomen.
3.5 Heeft in het in 3.4 genoemde geval de bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen nadat de opdracht verkoper heeft bereikt en neemt verkoper binnen die termijn niet een aanvang met de uitvoering van de opdracht, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.6 De bevestiging als bedoeld in 3.4 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzending bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar gemaakt zijn aan verkoper. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.7 Verkoper kan niet aan haar offertes of opdrachten worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel één of meer onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.8 Verkoper heeft het recht te volstaan met mondelinge aanvaarding van een opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval aan de hand van het burgerlijke (proces)recht vastgesteld.
3.9 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraak van verkoper op betaling onverlet.
3.10 Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken met onbevoegde ondergeschikten, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen, e.d., binden verkoper niet dan nadat en voor zover door verkoper schriftelijk is bevestigd.
3.11 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.12 Een wijziging van of een aanvulling op een overeenkomst verbindt verkoper pas nadat verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk met die wijziging of aanvulling heeft ingestemd. Met instemming wordt gelijk gesteld de aanvang van uitvoering van die wijziging of aanvulling door verkoper.
3.13 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft voor cliënt, zal verkoper cliënt hierover zoveel als mogelijk inlichten voorafgaande aan de uitvoering van de aanvulling of wijziging.

 Artikel 4   Prijs

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:

 1. gebaseerd op de geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, voorlichting, andere nevenprestaties en andere kosten op de datum van het aanbod;
 2. gebaseerd op de prijs zoals deze op het moment van bestelling is opgenomen in de prijslijst(en) van verkoper;
 3. gebaseerd op levering af van het bedrijf van verkoper, magazijn of andere opslagplaats;
 4. exclusief btw, invoerrechten, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen waaronder maar niet uitsluitend BPM, heffingen en rechten;
 5. exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 6. exclusief de kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden
 7. alsmede de kosten van rijklaar maken;
 8. vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3 Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, de prijzen aan te passen in verband met wijzigingen in een of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel de datum waarop door verkoper een bindend aanbod is gedaan.
4.4 Kosten van de door cliënt gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het tot stand komen van de overeenkomst zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 5   Levering, leveringsrisico en keuring

 5.1 Het transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van cliënt, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn. Eventuele kosten van risicodekking komen voor rekening van cliënt.
5.2 Eventuele specifieke wensen van cliënt inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien cliënt verklaart de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d., wordt, indien geen nadere aanwijzing door cliënt aan verkoper is verstrekt, door verkoper als goed koopman bepaald, zonder dat verkoper hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
5.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop zij feitelijk in de macht van cliënt of diens hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 6   Termijn van levering

6.1 Leveringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De leveringstermijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 1. de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

6.3 Overschrijding van de leveringstermijn verplicht verkoper niet tot enige schadevergoeding. Cliënt kan verkoper na herhaalde overschrijding van de leveringstermijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft cliënt het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij verkoper in een situatie van overmacht verkeert.
6.4 Ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn, die in elk geval niet korter is dan 4 weken.
6.5 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van de verkoper, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.
6.6 In geval van wijziging of aanvulling van een overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal cliënt voor zover mogelijk steeds zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.7 Indien blijkt dat goederen niet geleverd kunnen worden of cliënt goederen niet afhaalt, door een oorzaak gelegen in de risicosfeer van cliënt, behoudt verkoper zich het recht voor om de goederen voor rekening en risico van cliënt op te slaan. Betaling door cliënt vindt plaats alsof wel geleverd is, waarbij de overeengekomen prijs wordt verhoogd met alle kosten voor opslag van de goederen.

Artikel 7   Overmacht

 7.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke verkoper door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.
7.2 Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.
7.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door cliënt niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting(boycot), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van de verkoper.
7.4 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 7.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie verkoper de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.
7.5 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van verkoper en van degenen die aan de zijde van verkoper met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.
7.6 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.
7.7 Indien een geval zich voordoet zoals omschreven in 7.6 zullen eventueel vooruit ontvangen betalingen door verkoper worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door verkoper reeds is gepresteerd, door cliënt zal worden betaald dan wel met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 8   Eigendomsvoorbehoud

 8.1 Verkoper blijft eigenaar van alle door hem geleverde of te leveren goederen zolang cliënt niet aan al diens verplichtingen, verplichtingen uit andere rechtsbetrekkingen met verkoper daaronder begrepen, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boeten, jegens verkoper heeft voldaan, ook indien voor de betaling geen zekerheid is gesteld.
8.2 Cliënt zal de geleverde goederen niet verwerken, vervreemden of bezwaren met een beperkt recht anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Met name zal cliënt op deze goederen geen (stil) pandrecht ten behoeve van derden vestigen.
8.3 Ingeval cliënt enige verplichting uit een overeenkomst met verkoper niet nakomt, is verkoper gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is; cliënt machtigt verkoper en de door verkoper aangewezen vertegenwoordigers de plaats waar deze goederen zich bevinden met dat doel te betreden.
8.4 Cliënt verbeurt een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- voor elke dag dat hij weigert mee te werken aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van verkoper.
8.5 Cliënt is bij de wederverkoop van de door verkoper geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening gehouden hetzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit artikel is gemaakt.
8.6 Cliënt verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt cliënt zich jegens verkoper bij voorbaat ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
8.7 Verkoper is gerechtigd de verplichting tot afgifte van goederen die zij van cliënt heeft ontvangen of voor cliënt in bezit heeft op te schorten totdat cliënt aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

Artikel 9   Betaling, verzuim en zekerheid

 9.1 Betaling dient netto contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, of middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening, binnen 5 dagen na factuurdatum. In het laatste geval is de op de bankafschriften van de begunstigde aangegeven valutadag bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt.
9.2 Alle betalingen als bedoeld in 9.1 dienen plaats te vinden in Nederland, in euro’s en zonder recht op opschorting en verrekening. Ook wanneer cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde goederen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
9.3 De facturering en betaling van de onder 4.3 bedoelde prijsverhogingen, geschiedt zoveel als mogelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
9.4 Iedere betaling van cliënt strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door verkoper gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 40.
9.5 Indien verkoper in verband met betalingen enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de onder 9.1 bedoelde bankrekening is bijgeschreven c.q. contant door verkoper is ontvangen.
9.6 Cliënt is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat cliënt:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of door een andere omstandigheid die ertoe leidt dat cliënt niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 3. enige, uit kracht van de wet of een met verkoper gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.

9.7 Ingeval van verzuim van cliënt als bedoeld in 9.6 zijn alle vorderingen van verkoper op cliënt direct opeisbaar en is daarover verschuldigd 1 procent rente per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is, vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Cliënt dient daarbij tevens aan verkoper te voldoen de buitengerechtelijke kosten die verkoper ter zake aan derden verschuldigd wordt conform de naar geldende regels opgestelde declaraties alsmede wegens door verkoper gemaakte interne kosten, welke interne kosten forfaitair vastgesteld worden op 2 procent van het totaal van de vorderingen, één en ander onverminderd de aanspraken van verkoper op eventuele gerechtelijke (proces)kosten.
9.8 Onverminderd het bepaalde in 9.7 heeft verkoper in geval van verzuim van cliënt het recht de (verdere) uitvoering van zijn verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3 maanden op te schorten en de in eigendom aan verkoper toebehorende goederen geheel of gedeeltelijk terug te nemen of de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van verkoper.
9.9 Gedurende de periode van opschorting heeft verkoper het recht, en aan het einde daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering of ontbinding van de overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn opgeschort.
9.10 Bij gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van cliënt, heeft verkoper het recht (meerdere) zekerheid voor de betaling van het door cliënt verschuldigde te verlangen. Cliënt zal met name zijn medewerking verlenen aan de vestiging van een (stil) pandrecht op aan hem in eigendom toebehorende goederen. Zekerheidstelling kan overigens bestaan uit: Het storten van gelden, het verlenen van een bankgarantie, cessie, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht, borgtocht, of zekerheid die verkoper als genoegzaam aanvaardt.
9.11 In iedere overeenkomst die verkoper met cliënt aangaat geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van cliënt, ook als gedeeltelijke levering heeft plaats gevonden.
9.12 Bij weigering of onvermogen van cliënt tot het stellen van, naar het oordeel van verkoper passende, zekerheid is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en aan verkoper in eigendom toebehorende goederen terug te nemen, onverminderd de overige rechten van verkoper.

Artikel 10 Uitvoering, garantie en aansprakelijkheid

 10.1 Verkoper komt zijn verplichtingen naar beste weten en kunnen na, waarbij zij gebruik mag maken van derden en instaat voor de deugdelijkheid van haar eigen prestaties.
10.2 Nakoming van garantieverplichtingen verlengt de garantietermijn niet.
10.3 De waarde van de door verkoper toegezegde garantie kan in geen geval het, oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen bedrag ingevolge een levering te boven gaan.
10.4 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken goederen (onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen) gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende verkopers of fabrikanten aan verkoper hebben toegezegd.
10.5 Indien en voor zover verkoper met betrekking tot een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak op een derde heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd voor haar garantieverplichtingen.
10.6 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door verkoper worden opgeschort totdat cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
10.7 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit welken hoofde ook, is verkoper niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van verkoper.
10.8 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat cliënt is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.9 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
10.10 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.11 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in het concrete geval uitkeert.
10.12 Onverminderd het bepaalde in 10.15 vrijwaart cliënt verkoper tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor verkoper aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
10.13 De aansprakelijkheid van verkoper ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt verkoper onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en verkoper ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
10.14 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen verkoper vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de schade.
10.15 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van tekortkomingen of fouten, waarvoor zij aansprakelijk zijn.

Artikel 11 Reclame

 11.1 Reclames met betrekking tot door verkoper geleverde zaken dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van het recht van reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij verkoper te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. De termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaken.
11.2 Voor wat betreft uiterlijk waarneembare gebreken aan door verkoper afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door cliënt te leveren tegenbewijs.

Artikel 12 Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren in te stellen tegen verkoper en de door verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 Is cliënt meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van cliënt jegens verkoper.

 Artikel 14 Rechtskeuze

 14.1 Op de rechtsverhouding van verkoper met cliënt is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 14.1 bedoelde rechtsverhouding of naar aanleiding van een nadere of voortbouwende overeenkomst, als uitvloeisel van de bedoelde rechtsverhouding, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Oost Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

01-01-2014